สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3”

เรียน นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน

            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความยินดีและพร้อมที่จะให้
การต้อนรับนักวิชาการ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” โดยในปีนี้คณะฯ จะจัดเวทีให้ผู้สนใจได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) คือ ศาสตร์ของพระราชา : การศึกษา 4.0 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
           จังหวัดมหาสารคามถือได้ว่าเป็นเมืองตักสิลานคร ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามแนวคิดของประเทศไทย
           คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตครู เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน การที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนี้ได้จะต้องระดมข้อเสนอและนโยบายทางการศึกษาจากนักวิชาการและผู้ที่สนใจทุกท่าน การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม แนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าและประโยชน์ยิ่งแก่การพัฒนางานและพัฒนาคน ตามคำสอนของในหลวง ร.9 ในฐานะสถาบันหลักของการผลิตครูแห่งหนึ่งของประเทศ
           พวกเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ในยุคแห่งการศึกษา 4.0 และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฐฏชัย  จันทชุม
                        คณบดีคณะครุศาสตร์
           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยากร

รายชื่อวิทยากร ในงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3

ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3

กำหนดการ

กำหนดการและโปรแกรม

โปรแกรม / Program

วัน / Date สถานที่ / Venue กิจกรรม / Activity
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
24 of May, 2018
อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมวิชาการ
Academic Assembly
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
25 of May, 2018
อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การนำเสนอผลงานวิชาการ
Conference

กำหนดการเบื้องต้น / Preliminary Program

วัน / Date เวลา / Time รายละเอียด / Activity
24/05/2561 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน (Registration and Check list Participants)
09.00 – 09.30 น. การแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” โดย อธิการบดี ประธานเปิดงาน
09.30 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การวิจัยอนาคตการณ์เพื่อการพัฒนาความยากจนแบบยั่งยืนโดย ศาสตราจาร์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
12.00 – 12.10 น. กล่าวคำขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่วิทยากร (Thank You Speech Ceremony) โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12.10 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.00 – 16.10 น. กล่าวคำขอบคุณแด่วิทยากรและมอบช่อดอกไม้ (Thank You Speech Ceremony) โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25/05/2561 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน – สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ลงทะเบียน – สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ โดยการตรวจสอบรายชื่อ / หมายเลขห้องในการนำเสนอ / โปสเตอร์ / การนำเสนอกิจกรรม
09.00 – 09.30 น. ชมสารคดี เรื่อง ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พิธีกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอผลงานวิชาการ
โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม
09.40 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ / Parallel session 1 & Poster Presentation
10.00 – 12.00 น. Workshop 1
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร **
13.00 – 16.20 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ / Parallel session 2
13.00 – 15.00 น. Workshop 2
16.30 – 17.30 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการประชุม / Award and Closing Ceremony
หมายเหตุ ** อาหารกลางวันจัดบริการโดยคณะครุศาสตร์ และทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับคูปองอาหารเพื่อนำมาแลกชุดกล่องอาหารส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาว์นโหลดกำหนดการ
ฉบับจริงได้ที่นี่

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 3

วันสำคัญ / Important dates

วัน / Date รายละเอียด / Activity
27/12/2560 – วันเปิดเว็บไซต์ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” (Homepage Open)
05/01/2561
– เปิดระบบการส่งบทความ (Proposal Submission Open)
05/02/2561 - เปิดระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน (Registration Open)
09/03/2561 – ปิดระบบการส่งบทความวิชาการ (Proposal Submission Deadline)
26/03/2561 – ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้นำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอ ในรูปแบบโปสเตอร์และการจัดกิจกรรม (Notification of Acceptance)
02/03/2561 – วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรอบแรก (Early Bird Registration Deadline)
27/04/2561 – วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรอบปกติ (Regular Registration Deadline)
04/05/2561 – วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแบบวันเดียว/นักศึกษา (One Day/Student Registration Deadline)
24/05/2561 – เปิดลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป (On Site Registration Open)

อัตราค่าสมัคร / Registration free

ประเภทผู้สมัคร กำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร ค่าใช้จ่าย
1. ลงทะเบียนรอบแรก*  02/03/2561 2,000 บาท
2. ลงทะเบียนรอบปกติ* 27/04/2561 2,500 บาท
3. วันเดียว / One Day    04/05/2561 500 บาท
4. นักศึกษา / Student    04/05/2561 500 บาท
5. บุคคลทั่วไป / On Site เปิดลงทะเบียนหน้างาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 700 บาท
หมายเหตุ **
1. ทุกบทความที่ได้รับการอนุมัติให้นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ (ภาคบรรยาย) จะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบของ Proceeding Book
2. คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์จะตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2561 ให้แก่บทความของท่านที่ได้รับอนุมัติให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมฯ ครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารครุศาสตร์ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 และชำระเงินเพิ่มอีก 2,500 บาท [เว็บไซต์วารสารครุศาสตร์]

การลงทะเบียนส่งบทความ / Call for paper

      หัวข้อของการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” ในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้อัญเชิญพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษาสู่งานพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “ศาสตร์ของพระราชา” มาจัดเป็นอรรถบทของการอภิปรายในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการน้อมนำพระราชปราชญ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากระตุ้น / ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนางานทางด้านการศึกษาของชาติไทยในยุคศตวรรษที่ 21 หรือและการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลกอปรกับการสนองพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าอเนกอนันต์ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้ไว้แก่พสกนิกรไทยทั้งปวง ถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ หากแต่แวดวงการศึกษาจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้ศาสตร์ของพระราชาจะคงอยู่วัฒนาถาวรและยั่งยืนตลอดไป
คณะกรรมการจัดงานยังมีหัวข้อย่อยสำหรับให้ทุกท่านที่สนใจนำเสนอผลงานวิชาการได้พิจารณาเลือกทั้งหมด อีก 8 หัวข้อ ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานทางสภาพการศึกษาของไทย นโยบาย กลยุทธ์และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของชาติได้อย่างมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของผู้เรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างภาคภูมิและสง่างาม คณะกรรมการดำเนินการเชื่อว่าจะมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทุกท่านสามารถพิจารณาหัวข้อบทความวิชาการของท่านจากกลุ่มหัวข้อย่อยทั้งหมด 8 หัวข้อได้ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ พวกเราหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้กับท่านได้นำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในรูปแบบของการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

˜ ศาสตร์ของพระราชา (ประกอบด้วย การน้อมนำพระราชดำรัสหรือพระราชกระแสต่าง ๆ ไปปรับใช้ใน
การดำเนินงานอื่น ๆ อย่างบูรณาการ, การสะท้อนผลการวิจัยอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ เป็นต้น)
˜ การศึกษา 4.0 (ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การพัฒนาทักษะทางการคิด, การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน, การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว, การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง)
˜ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ประกอบด้วย สื่อประกอบการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือร่วมสมัย, นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น)
˜ เครือข่ายการเรียนรู้ (การพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้, การทำงานร่วมกันกับชุมชนและสังคม, การบริหาร/การพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
˜  การสนับสนุนด้านครอบครัว (การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว อาทิ การจัดการศึกษาแก่พ่อแม่, ผลสะท้อนงานวิจัยด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร, การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น)
˜ ศิลปะ (การจัดกิจกรรมสุนทรียะประสบการณ์, ดนตรีบำบัด, การพัฒนาศาสตร์ทางศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, การพัฒนากิจกรรมการละเล่นเชิงศิลปะสร้างสรรค์ เป็นต้น)
˜ วัฒนธรรม, สังคมและความหลากหลายทางภาษา (ทิศทางของการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เป็นต้น)
˜ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development - ESD)

9 มีนาคม 2561   – ปิดระบบการส่งบทความ
(Proposal Submission Deadline)

ส่งบทความวิชาการ

ประเภทของการนำเสนอ

นำเสนอด้วยการบรรยาย ใช้เวลาในการนำเสนอบทความ 20 นาที, ถาม – ตอบอีก 10 นาที (รวมทั้งสิ้น 30 นาที)
นำเสนอด้วยโปสเตอร์
ใช้เวลาในการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ 120 นาทีต่อผู้เข้าร่วมการประชุม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ (Active learning workshop) กับเราในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 เรื่อง
เป็นเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้ท่านได้เลือกลงทะเบียน
โดยจะเริ่มเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง 4 พฤษภาคม 2561
หรือปิดระบบเมื่อมีผู้สนใจสมัครเต็มจำนวนอัตราที่กำหนด
สนใจอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเตรียมการสำหรับการส่งบทความ (ฉบับสมบูรณ์)*

            1. ภาษา บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ ยกเว้นกรณีจำเป็น ให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ บทความส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ
           2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt. โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) จัดสองคอลัมน์สำหรับบทความวิจัย
3. จำนวนหน้าของบทความวิจัย ไม่ควรเกิน 15 หน้า

การเรียงลำดับเนื้อหา*
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ (ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน)
3. บทคัดย่อ (Abstract)
4. คำสำคัญหรือคำหลัก
5. บทนำ
6. วิธีการศึกษา
7. ผลการศึกษา
8. สรุปผล
9. ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ (ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็น และต้องมีคำอธิบายสั้น ๆ แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง คำอธิบาย ต้องอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นรูปภาพ หรือแผนภูมิ คำอธิบายต้องอยู่ด้านล่าง)
10. เอกสารอ้างอิง (ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA (American Psychological Association citation Style)***)

ดาว์นโหลดรูปแบบการพิมพ์บทความวิชาการ ------->

 ดาว์นโหลดรูปแบบการอ้างอิง APA -------->

  • สถานที่จัดงาน ― อาคาร 1 "อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร"